Inspirace do výuky


Soubory Studijního koutku

Fyzikální experimenty

Bochníček Z: Lineární halogenová žárovka jako mocný zdroj pro fyzikální experimenty
Bochníček Z 2015 Eur. J. Phys. 36 065001
.pdf 8 MB
Bochníček Z: Exprimentální studium náhlého zmrznutí podchlazené vody
Bochníček Z 2014 Physics Education 49 326
.pdf 467 kB
Poláček L, Navrátil Z: Jednoduché zobrazení rychlosti na vozíčkové dráze
Polácek L, Navrátil Z 2014 Physics Education 49 279
.pdf 1 MB
Bochníček Z, Konečný P: Teplotně-citlivé fólie ve fyzikálních experimentech
Bochníček Z, Konečný P 2014 Physics Education 49 419
.pdf 1 MB
Bochníček Z: Vizualizace infračerveného záření užitím teplotně citlivých fólií
Bochníček Z 2013 Physics Education 48 607
.pdf 4 MB
Navrátil Z, Dosoudilová L, Jurmanová J: Studium Planckova zákona malým mřížkovým USB spektrometrem
Navrátil Z, Dosoudilová L, Jurmanová J 2013 Physics Education 48 289
.pdf 15 MB
Navrátil Z, Poláček L: Lissajousovy obrazce kreslené Blackburnovým kyvadlem na fosforescenční fólii
Navrátil Z, Poláček L 2013 Physics Education 48 282
.pdf 769 kB
Bochníček Z: Amatérská videokamera jako detektor infračerveného záření
Bochníček Z 2008 Physics Education 43 51
.pdf 1001 kB
Bochníček Z: Několik příkladů využití elektronických snímačů mechanických veličin při výuce
Bochníček Z 2017 In Veletrh nápadů učtelů fyziky 22, sborník z konference. Olomouc: UP
.pdf 241 kB
Bochníček Z: Klasické experimenty z mechaniky s neklasickým měřením
Bochníček Z 2017 In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 8, sborník z konference. Kašperské Hory
.pdf 579 kB
Bochníček Z: Několik poznámek o povrchovém napětí
Bochníček Z 2016 In Tomáš Miléř, Jan Válek. Veletrh nápadů učtelů fyziky 21, sborník z konference. Brno: MU, s. 15-20
.pdf 424 kB
Navrátil Z: Pozorování barev a spekter z dataprojektoru
Navrátil Z 2007 Physics Education 42 232
.pdf 4 MB
Konečný P: Magnusův jev
Konečný P 2020 In Veletrh nápadů učtelů fyziky 25, sborník z konference. Praha: UK
.pdf 1 MB

Konkrétní témata

Poláček L: Jaká je reálná účinnost žárovky?
Poláček L 2012 Physics Education 47 551
.pdf 76 kB
Bochníček Z: Jaderná energetika - rizika a alternativy
Bochníček Z 2000 Školslá fyzika 6 2 21
.pdf 105 kB
Lacina A, Martinásková H: Kvantové vlastnosti elektromagnetického záření
Lacina A, Martinásková H 2008 Matematika, fyzika, informatika 17 407
.pdf 170 kB
Rybníčková J: Doping a fyzika
Rybníčková J 2004 Školská fyzika 2 14
.pdf 372 kB
Konečný P: Lze zobrazit atomovou strukturu látky? .pdf 71 kB
Bochníček Z: Chůze z pohledu fyzika
Bochníček Z 1996 Školská fyzika 3 53
.pdf 82 kB
Bochníček Z: Energetická abeceda pro začátečníky
Bochníček Z 2001 Lidové noviny 14 53 19
.pdf 88 kB
Bochníček Z: Optika CD přehrávače
Bochníček Z 1998 Školská fyzika 5 2 9
.pdf 207 kB
Novotný J: Co víme a nevíme o vesmíru .pdf 92 kB
Czudková L: Perrinova analýza Brownova pohybu jako první důkaz částicové struktury látek
Czudková L 1998 Školská fyzika 5 1 9
.pdf 1 MB
Czudková L: Fyzika a dopravní nehody
Czudková L 2010 Československý časopis pro fyziku 60 3 140
.pdf 54 kB
Lacina A: Lokalizovaný elektron, stojaté vlnění na struně a kvantování energie
Lacina A 1989 Sborník celostátní konference Fyzika a fyzikální vzdělávání 90
.pdf 1 MB
Lacina A: Poznámka k analogii stacionární kvantový stav - stojatá vlna na struně
Lacina 1981 Sborník celostátní konference Pedagogicko-fyzikální problematika kvantové fyziky 24
.pdf 176 kB
Bochníček Z: Proč můžeme vidět viditelné světlo?
Bochníček Z 2007 Physics Education 42 37 http://doi.org/10.1088/0031-9120/42/1/002
.pdf 183 kB
Martinásková H, Lacina A: Comptonův jev jako základní téma úvodního výkladu kvantových vlastností elektromagnetického záření
Martinásková H, Lacina A 2008 Matematika - fyzika - informatika 17 8 486
.pdf 157 kB
Lacina A, Martinásková H: Fotoelektrický jev
Lacina A 2005 Školská fyzika 3 15
.pdf 614 kB
Lacina A: Případ s chatou
Lacina A 2011/2012 Matematika - fyzika - informatika 21 616
.pdf 178 kB

Historie fyziky

Lacina A: Sadi Carnot a jeho příspěvek k termodynamice
Lacina A 1997 Československý časopis pro fyziku 47 2 113
.pdf 9 MB
Lacina A: Atom - od hypotézy k jistotě
Lacina A 1998 Československý časopis pro fyziku 48 282
.pdf 118 kB
Lacina A: Brownův pohyb jako důkaz částicové struktury látek
Lacina A 2015 Československý časopis pro fyziku 65 4 227
.pdf 842 kB
Lacina A: Deset kroků do mikrosvěta
A. Lacina 2007 Československý časopis pro fyziku 57 243
.pdf 278 kB
Lacina A: Stavba atomu – od prvních spekulací k Bohrovu modelu
Lacina A 2014 Československý časopis pro fyziku 64 2 113
.pdf 620 kB
Lacina A: Od objevu atomového jádra k jeho proton–neutronové struktuře
Lacina A 2012 Matematika - fyzika - informatika 21 8 467
.pdf 99 kB
Lacina A: Bohrův model atomu
Lacina A 2008 Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 53 125
.pdf 294 kB
Lacina A: Ernest Rutherford – Newton atomové fyziky
A Lacina 2012 Československý časopis pro fyziku 62 448
.pdf 743 kB
Novotný J: Co dokázal Galilei? .pdf 230 kB
Rybníčková J: Galileiho studium volného pádu
Rybníčková J 2001 Školská fyzika
.pdf 153 kB
Lacina A: Periodická tabulka prvků
Lacina 2019 Československý časopis pro fyziku 69 413
.pdf 5 MB
Lacina A: Vznik a vývoj termodynamiky a statistické fyziky
Lacina A 1995 Školská fyzika 2 4 13
.pdf 85 kB
Lacina A: Jean Baptiste Perrin
Lacina A 2022 Československý časopis pro fyziku 72 3 219
.pdf 1 MB

Pedagogické otázky

Bochníček Z: Tři roky na Křenové .pdf 55 kB
Lacina A: Aktuální problémy českého fyzikálního vzdělání
Lacina A 2004 Československý časopis pro fyziku 54 2 92
.pdf 146 kB
Lacina A: Jsou didaktické technologie nejnaléhavějším problémem fyzikálního vzdělávání?
Lacina A 1995 Sborník celostátního semináře s mezinárodní účastí Didaktické technologie v profesní přípravě učitelů fyziky 15
.pdf 75 kB
Lacina A: Poznámka k popularizaci kvantové mechaniky
Lacina A 1989 Sborník celostátní konference Fyzika a fyzikální vzdělávání 119
.pdf 51 kB
Arons A: Cesta k přírodovědné gramotnosti
Arons A 1985 Československý časopis pro fyziku A35 58
.pdf 247 kB
Veverka J: K hodinové dotaci gymnaziálního kurzu fyziky
Veverka J 2004 Školaská fyzika 1 95
.pdf 56 kB
Lacina A: Ideální plyn v gymnaziálním kurzu fyziky
Lacina A 2009 Matematika - fyzika - informatika 7 408
.pdf 118 kB
Lacina A: TIMSS 2007 – poučení z krizového vývoje? .pdf 58 kB

Astronomie

Štefl V: Zajímavé úlohy z historie astronomie
Štefl V 2013 Matematika – fyzika – informatika 22 1
.pdf 1 MB
Štefl V: Výuka astronomie v matematice, respektive matematiky v astronomii
Štefl V 2013 Školská fyzika 6 15
.pdf 1 MB
Štefl V: Klaudios Ptolemaios
Štefl V 2005 Školská fyzika 4 13
.pdf 659 kB
Štefl V: Nejkrásnější planeta sluneční soustavy Saturn v úlohách
Štefl V 2014 Matematika – fyzika – informatika 23 27
.pdf 279 kB
Štefl V: Komety ve výuce fyziky na středních školách
Štefl V 2017 Matematika – fyzika – informatika 26 107
.pdf 2 MB
Štefl V: Měsíc ve školní výuce
Štefl V 2015 Matematika – fyzika – informatika 24 357
.pdf 3 MB
Domanski J, Štefl V: Historie astronomické dynastie Struveových
Domanski J, Štefl V 2015 Matematika – fyzika – informatika 24 200
.pdf 746 kB
Štefl V, Domanski J: Pluto již není planetou, z astronomie však nemizí
Štefl V, Domanski J 2006 Školská fyzika mimořádné číslo 4
.pdf 1 MB
Štefl V, Domanski J: Jan a Alžběta Heveliové
Štefl V, Domanski J 2010/2011 Matematika – fyzika – informatika 20 1
.pdf 2 MB
Štefl V: Rozměrová analýza v astrofyzikální výuce na středních školách
Štefl V 2009/2010 Matematika – fyzika – informatika 19 1
.pdf 1 MB
Štefl V, Domanski J: Slunce a jiné hvězdy
Štefl V, Domanski J 2008/2009 Matematika – fyzika – informatika 18 1
.pdf 726 kB
Štefl V: Proč vyučovat astrofyziku na gymnáziích?
Štefl V 2006/2007 Matematika – fyzika – informatika 16 1
.pdf 1004 kB
Štefl V, Navrátil Z: Krabí mlhovina ve fyzikální výuce na gymnáziu
Štefl V, Navrátil Z 2008/2009 Matematika – fyzika – informatika 18 1
.pdf 2 MB
Štefl V, Domanski J: Hrozba z vesmíru
Štefl V, Domanski J 2011/2012 Matematika – fyzika – informatika 21 608
.pdf 1 MB
Štefl V: K výročí objevu Neptunu
Štefl V 2016 Matematika – fyzika – informatika 25 203
.pdf 2 MB
Štefl V, Domanski J: Jak daleko je Měsíc aneb od Hipparcha k sondě
Štefl V, Domanski J 2007/2008 Matematika – fyzika – informatika 17 1
.pdf 1 MB
Štefl V, Domanski J: Explozivní děje ve vesmíru
Štefl V, Domanski J 2010/2011 Matematika – fyzika – informatika 20 1
.pdf 2 MB
Štefl V: Astrofyzikální termodynamika ve výuce fyziky na středních školách
Štefl V 2014 Matematika – fyzika – informatika 23 286
.pdf 212 kB
Štefl V, Domanski J: Hubbleův kosmický dalekohled ve výuce fyziky na středních školách
Štefl V, Domanski J 2011/2012 Matematika – fyzika – informatika 21 274
.pdf 2 MB

Historie astronomie

Štefl V: K Newtonově a Eulerově interpretaci nerovností pohybu Jupiteru a Saturnu
Štefl V 2013 Československý časopis pro fyziku 3 63
.pdf 913 kB
Štefl V: Historie Lagrangeova-Laplaceova důkazu stability sluneční soustavy
Štefl V 2014 Československý časopis pro fyziku 2 64
.pdf 579 kB
Štefl V: Byl objev Neptunu náhodný?
Štefl V 2015 Československý časopis pro fyziku 4 65
.pdf 1 MB
Štefl V: Kdy byla poprvé určena vzdálenost Země - Slunce?
Štefl V 2016 Československý časopis pro fyziku 4 66
.pdf 2 MB
Štefl V: Galileův Prubíř aneb diskuse o podstatě a poloze komet
Štefl V 2017 Československý časopis pro fyziku 3 67
.pdf 1 MB
Štefl V: Keplerovy kroky na cestě k elipse
Štefl V 2019 Československý časopis pro fyziku 3 69
.pdf 653 kB
Štefl V: Keplerovy zákony v historii a v soudobých učebnicích
Štefl V 2020 Československý časopis pro fyziku 3 70
.pdf 731 kB
Štefl V: Zákony pohybu planet od Keplera po Newtona
Štefl V 2021 Československý časopis pro fyziku 5 71
.pdf 1 MB
Štefl V: Keplerovy představy o dynamice pohybu planet
Štefl V 2022 Československý časopis pro fyziku 3 72
.pdf 1 MB
Štefl V: Astronomické úlohy s historickými náměty
Štefl V 2012 Československý časopis pro fyziku 5-6 62
.pdf 1 MB
Štefl V: Historie výkladu pohybu Měsíce od Hipparcha k Newtonovi
Štefl V 2009 Československý časopis pro fyziku 2 59
.pdf 554 kB
Štefl V: Historie výkladu statické teorie slapů na Zemi
Štefl V 2011 Československý časopis pro fyziku 1 61
.pdf 789 kB
Štefl V: Newtonovo objasnění ewtonovo objasnění tajemného pohybu Měsíce
Štefl V 2016 Československý časopis pro fyziku 2 66
.pdf 578 kB
Štefl V: Jak Kepler dospěl k prvním dvěma zákonům v Astronomia nova
Štefl V 2018 Československý časopis pro fyziku 1 68
.pdf 763 kB
Štefl V: Gaussovo určování dráhy nebeských těles
Štefl V 2021 Československý časopis pro fyziku 1 71
.pdf 4 MB
Štefl V: Historie výkladu pohybu Měsíce od Clairauta k Hillovi
Štefl V 2009 Československý časopis pro fyziku 3 59
.pdf 917 kB

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info