Práce s žáky se speciálními potřebami v hodinách matematiky na středních školách

Setkáváte se s žáky se speciálními potřebami? Zajímá vás téma poruchy učení? Dozvěděli byste se rádi, jak žákům s těmito poruchami pomoc? Mgr. Iva Naimanová toto téma otevírá ve své diplomové práci.

19. 9. 2022 Anna Vejmělková učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Diplomová práce cílí především na absolventy učitelství matematiky, ale přínosná může být také pro učitele jiných předmětů nebo pro každého, kdo se o toto téma zajímá.

Samotná práce je rozdělena do dvou hlavních částí.

První část je teoretickým úvodem do tématu. Autorka se věnuje legislativnímu zakotvení pojmů jako je žák se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření, individuální vzdělávací plán apod. V přílohách práce čtenář najde také kopii zprávy a doporučení školského poradenského zařízení (viz odkaz na konci článku).

Dále Iva Naimanová popisuje různé skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Věnuje se například žákům se zrakovým, sluchovým či tělesným postižením, s poruchami pozornosti nebo s poruchami autistického spektra. Ke každé skupině přidává popis postižení nebo poruchy, dále skupinu kategorizuje, popisuje projevy handicapu ve výuce a uvádí příklady a doporučení pro práci s těmito žáky během výuky matematiky.

V poslední kapitole teoretické části se věnuje jednotlivým specifickým poruchám učení, kterými jsou například dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie a další. Vysvětluje, jak jednotlivé poruchy ztěžují žákům práci v hodinách matematiky a porozumění probíranému učivu.

Druhá část diplomové práce je zaměřená prakticky. Skládá se z rozhovorů s učiteli matematiky z nejrůznějších škol. V těchto rozhovorech 6 pedagogů odpovídá na otázky, které se vážou na téma zpracované v teoretické části práce, např. s kterými poruchami učení se setkávají na školách nejčastěji, jaké pomůcky používají, kde hledají rady a inspiraci. Informace získané z rozhovorů jsou na konci poslední kapitoly krátce a přehledně shrnuté.

Práce stručně a přehledně představuje problematiku žáků se speciálními potřebami a shrnuje zkušenosti několika pedagogů s výukou těchto žáků v hodinách matematiky.

Text diplomové práce

Ukázka zprávy ze školského poradenského zařízení


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info