Jak se inovuje studium učitelství z projektu OPVK?

V rámci projektu Vzdělávání budoucích středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky došlo k inovaci předmětů společného pedagogicko-psychologického základu, inovaci obsahu a výuky stávajících kurzů, rozšíření výuky o nové kurzy inovaci systému praxí.

17. 1. 2011 žáci ZŠ a SŠ učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Inovace předmětů společného pedagogicko-psychologického základu

Už v jarním semestru roku 2011 měli studenti možnosti přihlásit se do dvou inovovaných předmětů: Obecná a alternativní didaktika (vyučující dr. Hališka, dr. Hromádka) a Psychologie osobnosti (vyučující doc. Lazarová); nebo Komunikační trénink pro učitele. Cílem tohoto předmětu je posílit komunikační dovednosti budoucích učitelů, a hlavně naučit je srozumitelně i zajímavě sdělovat a citlivě naslouchat.

Seznam inovovaných kurzů

 1. Školní pedagogika
 2. Speciální pedagogika
 3. Obecná a alternativní didaktika
 4. Volitelný kurz 1
 5. Volitelný kurz 2
 6. Učitel a provoz školy
 7. Inspiratorium
 8. Sebezkušenostní kurz
 9. Práce se skupinovou dynamikou
 10. Komunikační trénink pro učitele

Inovace obsahu a výuky stávajících kurzů

Celkem půjde o 29 inovovaných kurzů doplněných o studijní materiály, které díky aktualizaci o nové poznatky poskytnou studentům větší přehled o samotných oborech. Větší důraz chceme klást na mezipředmětové vztahy a aplikace usnadňující výuku. Nově vybavená laboratorní cvičení usnadní studentům chápání základních přírodních jevů, nově připravené pokusy vylepší jejich schopnost prakticky učit a pracovat ve školní laboratoři.

Díky většímu důrazu na moderní didaktické metody (e-learning, využití interaktivní tabule, projektová výuka) si je studenti osvojí a budou je později používat v praxi. Zapojení středoškolských učitelů napomůže k zajištění využitelnosti informací ve školské praxi. Díky nové literatuře získají studenti možnost osvojit si nejnovější poznatky i mimo přednášky.

Seznam inovovaných kurzů

 1. Historie matematiky
 2. Vybrané partie z historie a didaktiky matematiky
 3. Algebra 3
 4. Geometrie 1
 5. Teorie kuželoseček a kvadrik
 6. Matematická analýza 3
 7. Systémy počítačové algebry
 8. Struktura a vlastnosti látek
 9. Praktikum školních pokusů
 10. Didaktický seminář z fyziky
 11. Nástrahy středoškolské fyziky
 12. Moderní didaktická technika
 13. Státní zkouška z didaktiky fyziky v magisterském oboru „učitelství fyziky pro střední školy“
 14. Didaktika chemie - seminář
 15. Chemie na střední škole
 16. Multimedia ve výuce I 
 17. Historie chemie
 18. Školní pokusy
 19. Fyzická geografie
 20. Statistické metody a zpracování dat
 21. Úvod do studia geografie
 22. Seminář – úvod do geografie
 23. Kartografie a geoinformatika
 24. Základy regionální geografie
 25. Regionální geografie ČR
 26. Geografické kurikulum
 27. Vedení geografické výuky
 28. ICT v geografickém vzdělávání
 29. Geografické projekty a cvičení

Rozšíření výuky o nové kurzy

V rámci této aktivity chceme reagovat na potřeby školské praxe, které vznikly zavedením školních vzdělávacích programů, a vytvořit nové kurzy, které zaplní mezery v naší současné nabídce předmětů. Celkem vznikne jedenáct nových kurzů, které budou pokrývat mezipředmětové vztahy mezi jednotlivými obory, budou se zabývat aplikacemi znalostí v praxi a budou zaměřeny na aktuální témata a společenské problémy vhodné pro výuku v rámci průřezových témat.

Při přípravě těchto kurzů nebude kladen důraz jen na obsah, ale i na jejich formu, tj. například na zapojení středoškolských učitelů, větší aktivitu studentů, moderní metody práce atd. Ke všem novým kurzům vzniknou studijní materiály (elektronická skripta, prezentace, ukázkové příklady, testovací agenda atd.).

Seznam nových kurzů

 1. Vazby matematiky a dalších středoškolských předmětů
 2. Informační technologie ve středoškolské matematice
 3. Moderní trendy ve výuce středoškolské matematiky
 4. Rovnoběžná promítání
 5. Globální problémy lidstva
 6. Klimatické změny
 7. Základní kurz fyziky v příkladech a aplikacích 1 a 2
 8. Středoškolská fyzika v příkladech 1 a 2
 9. Praktická didaktika
 10. Tvorba interaktivních výukových materiálů pomocí LaTeXu

Inovace systému praxí

V jarním semestru 2011 začal fungovat i nový systém praxí. Nově si tak adepti na učitelské povolání v praxi vyzkouší bohatší škálu činností, novinkou je i možnost snímat své výstupy videokamerou a pak je v semináři analyzovat. Fakulta nyní umožňuje všechny praxe absolvovat dvakrát, poprvé na klinických středních školách fakulty, podruhé na škole podle vlastního výběru studenta. V rámci projektu vznikají i dva zcela nové typy praxí, a sice projektová a zájmová.

Inovované povinně volitelné předměty

 1. Asistentská praxe
 2. Souvislá pedagogická praxe
 3. Průběžná pedagogická praxe

Natoč si svou praxi na kameru...

Novinkou v rámci inovací pedagogické praxe je i možnost půjčit si od PřF MU bezplatně videokameru a snímat své hodiny praxe videokamerou. To je totiž jediný způsob, jak může učitel při výuce vidět sám sebe a ti, kteří této možnosti využili, vám rádi potvrdí, že je to zkušenost k nezaplacení. Jistě, nikomu to asi nejdřív není příjemné, vidět a slyšet sám sebe, ale když se nad to povznesete, dokážete se z vlastních chyb mnohé naučit (nebo se třeba něco od-naučit) a navíc postupně přivedete svoje vystupování, verbální i nonverbální projev k dokonalosti. A to se v životě (nejen tom profesním) nikdy neztratí.

… a uč se sám od sebe v kurzu zkušeného pedagoga

Studenti, kteří již praxi absolvovali, si mohou zapsat volitelný předmět Analyticko-didaktické praktikum (vyučující PhDr. Jaromír Hališka), jehož náplní je právě podrobná analýza natočených výstupů po didaktické a prezentační stránce a konzultace se zkušeným a oblíbeným pedagogem, „Učitelem roku 2002“ za celoživotní práci v oblasti vzdělávání učitelů.

Nově fakulta umožňuje všechny výše popsané praxe absolvovat dvakrát, poprvé na klinických středních školách fakulty, podruhé na škole dle studentova výběru.

Projektová a zájmová praxe

V současné době vznikají v rámci projektu dva nové typy praxí; projektová praxe (účast na konkrétní projektové, případně terénní výuce klinické školy) a zájmová praxe (vedení kroužků, kurzů, korespondenčních seminářů).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info