Zavádění badatelských úloh do praktika Školní pokusy 1

V jarním semestru 2024 proběhla inovace laboratorního cvičení C7650 Školní pokusy 1. Toto praktikum je určeno pro magisterského studenty učitelství chemie pro střední školy. Projekt vznikl na základě vyhlášení interní výzvy nazvané Podpora inovací ve výuce klíčových vyučovacích předmětů Masarykovy univerzity a byl financován Programem na podporu strategického řízení (PPSŘ).
Inovace cvičení spočívala v začlenění principů badatelsky orientované výuky (BOV) do učebních osnov předmětu. Pro zájemce z řad vyučujících nabízíme k nahlédnutí kompletní metodiku popisující přípravu, realizaci a vyhodnocení nově zavedených úloh.

30. 6. 2024 Patrik Pospíšil učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Praktikum Školní pokusy 1 jsou jedním z povinných předmětů v rámci magisterského studijního programu Učitelství chemie pro střední školy, který je organizován formou čtyřhodinových laboratorních cvičení v každém týdnu semestru. Studenti se v průběhu tohoto kurzu prakticky seznamují s širokou škálou demonstračních experimentů a laboratorních úloh využitelných při výuce žáků na střední škole. Jedná se proto o jeden ze stěžejních předmětů studijního programu, neboť rozvíjí mnohé znalosti a dovednosti, které jsou pro budoucí učitele chemie klíčové. Z tohoto důvodu jsme pokládali za přínosné se věnovat dalšímu rozvoji diskutovaného předmětu.

Jedním z moderních přístupů vedení laboratorní výuky je využití tzv. badatelsky orientovaných úloh (BOV). BOV je vyučovací metoda, která je založená na přirozené lidské zvědavosti a touze po poznání. Rovněž je to vyučovací forma, která nenechává žáky pouze v pasivní roli, ale naopak se je snaží přimět k aktivnímu zapojení. Podrobněji je badatelská výuka a její možné přínosy popsána v níže přiložené metodice.

Cílem uskutečněné inovace bylo propojení teoretických znalostí o BOV s praktickou zkušeností při řešení badatelských laboratorních úloh v roli žáků. Naše snaha vedla k tomu, aby byli na konci výuky studenti schopni sami BOV aplikovat ve své učitelské praxi a v ideálním případě i dokázali navrhovat nové badatelsky orientované úlohy.

V sepsané metodice se dozvíte, jak probíhaly přípravy, shromažďování potřebných materiálů či sepisování návodu k ilustrativním badatelským úlohám. Dále zde naleznete popis uskutečněné inovované výuky a na závěr její zhodnocení. A to jak z pohledu vyučujících, tak z pohledu vyučovaných.

POSPÍŠIL, Patrik, KALLA, Erik. 2024. Zavádění badatelských úloh do výuky laboratorního cvičení pro magisterské studenty učitelství chemie. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie, C7650 Školní pokusy 1.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info