SWOT analýza prvků a sloučenin

Každý učitel jednou za čas hledá novou aktivitu, aby se při hodinách neumluvil k smrti. V tomto článku se seznámíte s upravenou verzí SWOT analýzy, která kombinuje zmíněnou hodnotící metodu se skupinovou prací, opakováním anorganické chemie a rozvojem klíčových kompetencí.

28. 3. 2022 Martin Uchnár učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

V tradičním pojetí je SWOT analýza využívána jako evaluační nástroj, který je nejvíce uplatnil v ekonomii. Samotná zkratka SWOT vychází z anglických slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). Ačkoliv by se pro takový hodnotící nástroj našlo vhodné uplatnění, to ale neznamená, že by sis jej učitel neměl do své výuky přetvořit a dát prostor své fantazii, což je případ i tohoto nástroje, který ve velké míře vychází ze SWOT analýzy obohacené o prvky skupinové práce.

Jedním z témat, pro které by se dala tato aktivita využít, je bezpochyby chemie prvků a jejich sloučenin. Před provedením dané aktivity v hodině je vhodné zvážit, které prvky mají dostatečné množství zajímavých vlastností, aby práce, která bude studentům zadána, nebyla příliš obtížná. Doplňkem přípravy aktivity může být vytisknutí pracovního listu, ve kterém jsou již vymezená pole pro jednotlivé části analýzy (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby). Jeho možnou variantu naleznete v příloze. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně náročnou aktivitu na práci studentů, ale i z časového hlediska, je vhodné ji použít především pro studenty vyšších ročníků nebo chemicky zaměřených seminářů jako formu opakování anorganické chemie. Pro vypracování analýzy je také nezbytný dostatek informačních zdrojů, proto by měli být studenti informováni, že při této aktivitě budou pracovat s učebnicemi, sešity a elektronickými zdroji.

Bez popisku

Provedení v hodině by mohlo vypadat následovně: Studenty rozdělte libovolnou metodou do skupinek (například do trojic). Jednou z možností pro tvorbu náhodných skupin může být losování lístečků se značkami prvků, které studentům přiřadí spolupracovníky i konkrétní téma. Po úspěšném vytvořeních expertních skupin a přidělení tématu, vyučující představí studentům funkci jednotlivých částí v pracovním listu a jak s nimi pracovat. Jednoduchá je práce s bloky silných a slabých stránek. Zde mohou studenti uvádět vlastnosti daných prvků, které se se pokusí zhodnotit jako výhodné, nebo nevýhodné. Některé vlastnosti by bylo možné zařadit do obou kolonek, proto je velmi důležité, aby studenti svá rozhodnutí podpořili argumenty. O poznání složitější je situace v kategoriích příležitostihrozby, které jsou podstatně náročnější na kreativitu studentů. Jednou z možností je zaměřovat se na možná využití daných prvků a jejich sloučenin a neopomíjet ani „technologie budoucnosti“ (např. automobily spalující vodík, získávání kovů a jiných prvků ve vesmíru, nebo termojaderná fúze). K hrozbám lze přistoupit například z pohledu vlivu na životní prostředí (např. vliv na ozonovou vrstvu, globální oteplování atd.), možnost zneužití této látky v různých oblastech (např. chemické zbraně), nebo možnost jejich budoucího nedostatku, ale rozhodně se neomezujte pouze na návrhy uvedené v tomto článku. Studentům pak ponechte několik desítek minut na vypracování analýzy a podle časových možností nechte studenty prezentovat jejich výsledky v této nebo následující hodině.Možná jste již po přečtení předcházejících odstavců odhalili, že se o metodu „líného učitele“, což znamená, že v dané hodině pracují hlavně studenti a ne učitel, který pouze vykonává dohled nad studenty a poskytuje případné rady nebo zpětnou vazbu k tvorbě žáků. Pro student je tato metoda taktéž velice přínosná, protože se zaměřuje především na vyšší úrovně z Bloomovy taxonomie cílů (analýza a syntéza), ale také rozvíjí klíčové kompetence jako jsou například kompetence komunikační (spolupráce ve skupince, prezentace výsledků), kompetence digitální (práce s ICT technikou) a v neposlední řadě kompetenci k učení (práce s učebnicí a výběr vhodných informací). Pro učitele je tato aktivita skvělou příležitostí pro ohodnocení práce žáků.

Možná jste již po přečtení předcházejících odstavců odhalili, že se jedná o metodu „líného učitele“, což znamená, že v dané hodině pracují hlavně studenti a ne učitel, který pouze vykonává dohled nad studenty a poskytuje případné rady nebo zpětnou vazbu k tvorbě žáků. Pro student je tato metoda taktéž velice přínosná, protože se zaměřuje především na vyšší úrovně z Bloomovy taxonomie cílů (analýza a syntéza), ale také rozvíjí klíčové kompetence jako jsou například kompetence komunikační (spolupráce ve skupince, prezentace výsledků), kompetence digitální (práce s ICT technikou) a v neposlední řadě kompetenci k učení (práce s učebnicí a výběr vhodných informací). Pro učitele je tato aktivita skvělou příležitostí pro ohodnocení práce žáků.

Uchnár, Martin: Swot analýza prvků a sloučenin - prezentace.
Tento materiál je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

Uchnár, Martin: Swot analýza prvků a sloučenin - pracovní list.
Tento materiál je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

Zdroje:

  1. Uchnár, Martin: Logo SWOT. Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.
  2. Envato Elements. College students working in group. Dostupné z: https://elements.envato.com/college-students-working-in-group-V6UCZUX.​
  3. ČAPEK, Robert, 2015. Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnoticích metod. Praha: Grada. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3450-7.
  4. ČAPEK, Robert, 2020. Uč jako umělec: malá kniha o velkých vzdělávacích myšlenkách. V Brně: Jan Melvil Publishing. Briquet. ISBN 978-80-7555-105-4.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info