Současný stav a možné změny výuky environmentální výchovy na gymnáziích – diplomová práce

Diplomová práce Mgr. Ireny Ivičičové je zaměřena na průřezové téma environmentální výchova a na jeho začleňování do výuky geografie na gymnáziích. Stěžejní částí diplomové práce jsou návrhy čtyř výukových aktivit pro žáky gymnázií.

10. 4. 2024 Štěpánka Pecenová učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Environmentální výchova je v současné době velice aktuální a důležité téma. Mnoho současných problémů (např.: znečištění životního prostředí, vyčerpání přírodních zdrojů, ...) jsme z velké části zavinili my lidé a k jejich prevenci a řešení je potřeba vychovávat environmentálně vzdělané občany. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí – teoretickápraktická.

Teoretická část zahrnuje vymezení pojmu environmentální gramotnost, nastínění dosavadního průzkumu v oblasti environmentální gramotnosti a její úrovně v ČR spolu s faktory ovlivňujícími tuto úroveň. Dále je popsána současná koncepce environmentálního vzdělávání v ČR. Součástí je mimo jiné i popis pro environmentální výuku vhodných výukových prostředků jako např.: projekty, simulační hry, didaktické hry a jiné.

Praktická část obsahuje dotazníkové šetření mezi žáky gymnázií sloužící jako podklad pro tvorbu stěžejní části diplomové práce – výukových aktivit. Pomocí dotazníkového šetření autorka ověřovala, zda znalosti a dovednosti žáků odpovídají doporučeným výstupům průřezového tématu environmentální výchovy. Samotné aktivity jsou zaměřeny na komplexní rozvoj žáků v oblasti dovedností, znalostí, postojů i hodnot a měly by naplňovat vybrané cíle a výstupy environmentální výchovy.

Odpovědi respondentů na otázku z dotazníku: Cítíte osobní zodpovědnost za stav životního prostředí?, ukázka z diplomové práce Mgr. Ireny Ivičičové

V rámci diplomové práce byly vytvořeny 4 tematicky zaměřené výukové aktivity:

1. Životní prostřední města (Brna)

Aktivita je navržena pro potřeby distanční výuky. Žáci při ní pracují ve skupinách s aktuálními elektronickými zdroji, zjištěné informace následně interpretují zbytku třídy. Společně s druhou aktivitou je cíleno na pochopení problematiky životního prostředí města a životního prostředí v okolí školy či bydliště.

2. Městská zeleň (Brna)

Materiál obsahuje prvky badatelsky orientované výuky, rolové hry (hry, ve kterých žáci zaujímají role fiktivních postav, za které podle pravidel hry jednají, pozn. red.) i projektové výuky a vede žáky k nácviku základních výzkumných dovedností a tvorbě vlastních návrhů na zlepšení stavu zeleně ve městě Brně.

3. Environmentální konflikt

Aktivita má formu rolové hry, v níž se demonstrují principy vzniku a úskalí řešení environmentálního konfliktu, na vybraném příkladu akvakultury ve Španělsku

4. Zemědělství a životní prostředí

Výukový materiál je o environmentálních dopadech zemědělství a řešení možných problémů pojících se s těmito dopady. Cílem je prohloubení znalostí, poskytnutí prostoru pro přemýšlení a diskusi nad provázaností jevů, které zemědělskou činnost ovlivňují.

Všechny aktivity obsahují podrobné metodické komentáře pro učitele včetně možnosti přizpůsobení si aktivity dle vlastního uvážení a také další možné alternativy jejich použití.

V závěru práce se autorka věnuje testování vybrané výukové aktivity (Životní prostředí města) s žáky z Gymnázia Brno, Slovanské náměstí. Testování bylo uskutečněné během distanční výuky na online platformě Zoom (z důvodu dlouhodobého uzavření škol během pandemie Covidu-19). Poznatky z testování jsou rovněž součástí diplomové práce.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info