Globální systémy v geografickém gymnaziálním vzdělávání


Veronika Burianová se ve své diplomové práci zabývá tématem globálních systémů ve výuce geografie na středních školách, konkrétně na gymnáziích. Věnuje se charakteristice globálních systémů, analyzuje jejich obsah ve středoškolských učebnicích a zdůrazňuje důležitost zařazení tohoto tématu do hodin zeměpisu. Z celé šíře problematiky globálních systémů bylo v rámci diplomové práce zvoleno 6 témat, k nimž vytvořila výukové materiály (včetně metodických listů pro učitele), které mohou sloužit jako cenná inspirace do výuky.

12. 4. 2023 Kristýna Pecinová učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Globální systém je označení pro každý fyzickogeografický i sociálněgeografický proces, který se odehrává v celosvětovém měřítku. Velmi úzce souvisí s globalizací, která je výsledkem lidské činnosti. Dá se říct, že právě díky globalizaci se globální systémy dostaly do centra zájmu lidské společnosti. Tyto jednotlivé celosvětově propojené sítě prvků a dějů totiž názorně demonstrují proces globalizace.

Každý člověk svou činností přispívá ke globalizaci a zároveň je zahrnut do globálních systémů. Výuka zeměpisu by proto měla vést žáky k přemýšlení v globálních souvislostech, tj. měla by rozvíjet u žáků geografické myšlení. Důraz by měl být kladen i na uvědomění si vlivu lidské společnosti na globální procesy. Jakmile žák porozumí fungování globálních systémů, umožňuje mu to univerzálně využívat dovednost analýzy konkrétních jevů a procesů na kterémkoliv místě na světě. Vzdělávání o globálních systémech tak vytváří zásadní vodítka k pochopení současného globalizovaného světa, kterého je každý z nás součástí.

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části jsou charakterizovány globální systémy – je zde patrné rozdělení na procesy fyzickogeografické a humánněgeografické. Autorka však sama v práci několikrát zmiňuje, že i když jsou zde tyto systémy popisovány odděleně, uvědomuje si jejich neoddělitelnost v reálném životě a naopak zdůrazňuje jejich propojení a vzájemné ovlivňování. Teoretická část dále obsahuje analýzu středoškolských učebnic a atlasů v souvislosti s obsahem učiva o globálních systémech. Na základě této analýzy autorka vybrala šest aktuálních témat, která v učebnicích chybí nebo nejsou dostatečně vysvětlena. V teoretické části proto najdete i metodické listy pro snadnější manipulaci s materiály, pokud se je rozhodnete ve své výuce použít.

Praktická část diplomové práce obsahuje výukové materiály na vybraná témata pro učitele a žáky gymnázií. Jsou zde k dispozici prezentace, pracovní listy či podklady k jiným aktivitám do hodin (např. zadání projektu, práce na počítači apod.).

Seznam vybraných témat z globálních systémů:

  1. Termohalinní cirkulace
  2. Global cities (globální města)
  3. Globální produkční sítě
  4. Difúze inovací
  5. Cíle udržitelného rozvoje
  6. Dálkový průzkum Země

Jelikož diplomová práce vznikala v době covidových restrikcí, neměla autorka možnost podklady pro výuku otestovat v praxi, tudíž neexistuje žádná zpětná vazba od žáků k vytvořeným učebním materiálům. To však nic nemění na tom, že se jedná o kvalitní materiál do výuky, který lze buď rovnou využít nebo se z něj alespoň inspirovat. Zabývá se totiž tématy, která by žákům měla být v zeměpise předkládána a mělo by se o nich diskutovat, neboť všichni žijeme v globalizovaném světě a je důležité naučit se geograficky uvažovat a rozvíjet geografické myšlení.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info