ENVIROP aneb Propojování vědeckých poznatků s praxí

Seznamte se s novým, v pořadí již osmým pracovištěm Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, které nese název ENVIROP (www.envirop.cz). Toto odborné pracoviště se zaměřuje především na environmentální management, ochranu a obnovu významných a ohrožených přírodních biotopů v Jihomoravském kraji a přilehlých oblastech.

6. 4. 2022 Anna Šímová žáci ZŠ a SŠ učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Periodicky zaplavované tůně v lučním mokřadu u obce Krumvíř.


Foto: M. Kotasová Adámková

Příběh ENVIROPu

Ústav botaniky a zoologie (ÚBZ) donedávna tvořilo sedm odborných pracovišť, primárně zaměřených na základní výzkum (tj. teoretickou a experimentální práci, jejímž cílem je získání nových poznatků o základních principech jevů a pozorovaných skutečností). Není proto divu, že se skupina biologů a ekologů, pod vedením Marie Kotasové Adámkové, rozhodla vydat cestou aplikovaného výzkumu a uplatnit své znalosti a nejnovější vědecké poznatky v praxi. Díky tvrdé práci těchto nadšenců a podpoře jejich kolegů dostal ENVIROP šanci – roční zkušební dobu, po kterou provoz nově zformovaného pracoviště zaštítil ÚBZ. Během této doby tým ENVIROPu dokázal, že je schopen koordinovat a samofinancovat svůj provoz, a že si zaslouží být zařazen mezi vědecko-výzkumná pracoviště Masarykovy univerzity. 1. května 2021 tedy oficiálně vzniká nová pracovní skupina a odborné pracoviště ENVIROP, zaměřené na environmentální management, ochranu a obnovu významných a ohrožených biotopů nejen na jižní Moravě.

ENVIROP tvoří několik desítek ekologů, botaniků a zoologů, specializujících se na určité skupiny organismů (například vířníci, ploštice, brouci, motýli, pavouci, obojživelníci, plazi, ptáci, hlodavci). Základní řešitelský tým má necelých 20 členů, včetně své vedoucí – Mgr. Marie Kotasové Adámkové, Ph.D. Širší tým se skládá z přibližně 50 členů z řad studentů, absolventů a zaměstnanců univerzity, kteří mají zájem podílet se na realizaci zakázek a projektů pracoviště a jako „spící agenti“ jsou připraveni se v případě potřeby zapojit do činnosti ENVIROPu.

Co ENVIROP nabízí?

Díky svému personálnímu obsazení ENVIROP nabízí vysokou odbornost a komplexnost služeb v oblastech biologie, ekologie a ochrany přírody, především v mokřadních a rybničních biotopech jižní Moravy. Kompletní přehled nabízených služeb najdete na stránkách pracoviště.

Marie Adámková Kotasová a další členové ENVIROPu se aktivně zapojují do dění v Jihomoravském kraji a snaží se sdílet své zkušenosti a poznatky s místními odbornými institucemi (např. Mendlova univerzita, Česká botanická společnost, Česká společnost ornitologická), orgány státní správy (např. referenti Odboru životního prostředí na různých úřadech, Agentura ochrany přírody a krajiny, obce a města), neziskovými organizacemi, soukromými zemědělci a zájmovými spolky. Věří, že aktivní komunikace a přenos informací mezi těmito subjekty přispěje k jejich užší spolupráci a k rychlejšímu zavádění nových vědeckých poznatků do praxe, což může výrazně zlepšit péči o biologicky cenné jihomoravské lokality a jejich ochranu.

Tým ENVIROPu navíc pomáhá s výukou studentů (nejen) nového magisterského programu Ochrana přírody, který Masarykova univerzita nabízí od roku 2019. Studenti se mohou účastnit terénních exkurzí na projektové lokality ENVIROPu a vypracovat své závěrečné práce pod vedením členů této pracovní skupiny. Kromě teoretických znalostí si tak studenti mohou osvojit i praktické dovednosti, aplikovatelné v jejich budoucí kariéře. Během svého studia, případně po jeho absolvování, se studenti také mohou aktivně zapojit do činnosti pracoviště a spolupracovat na jeho aktuálních projektech a zakázkách.

Aktuální činnost ENVIROPu

V současné době má ENVIROP rozběhnutý projekt s názvem „Managementová opatření a hodnocení jejich dopadu na biodiverzitu lučního mokřadu“, který podpořila Technologická agentura České republiky. Pomocí různých managementových opatření – pastva skotu (ve spolupráci s místní rodinnou farmou Valihrachovi), pravidelná seč, tvorba tůní – se výzkumný tým ENVIROPu snaží zvýšit biologickou rozmanitost degradovaného lučního mokřadu v údolní nivě Spáleného potoka u obce Krumvíř (okres Břeclav ). Cílem projektu je nejen obnova této lokality a osvětová činnost, ale i vytvoření obecné (standardizované) metodiky pro hodnocení biodiverzity mokřadů a malých vodních ploch po realizaci managementových opatření. Využívání standardizované metodiky umožní získat vzájemně srovnatelná data z různých lokalit napříč celou naší republikou, sledovat vývoj biodiverzity rostlinných a živočišných společenstev v čase i experimentálně testovat vliv realizovaných opatření na daná společenstva, což významně přispěje k efektivní ochraně mokřadních a vodních biotopů i konkrétních zájmových skupin organismů.

Řešení projektu však není jedinou aktuální činností pracoviště. Momentálně tým ENVIROPu připravuje cyklus vzdělávacích seminářů pro odbornou veřejnost působící v oblasti ochrany přírody, příležitostně pořádá přednášky pro širokou veřejnost i děti. Zároveň se ENVIROP zapojuje do praktické ochrany přírody hlavně na území jižní Moravy: provádí inventarizační průzkumy, zpracovává plány péče pro chráněná území a ve spolupráci s kolegy z ostatních pracovních skupin ÚBZ přenáší nové vědecké poznatky do praktické péče o významné a ohrožené lokality.

Pro získání bližších informací o činnosti pracoviště, pořádaných akcí a průběhu projektů sledujte Facebook nebo webové stránky ENVIROPu.

Budoucí plány ENVIROPu

Jaké jsou plány tohoto nového pracoviště? Získat nové projekty i projekty navazující, aby členové výzkumného týmu mohli pokračovat v managementu lučního mokřadu u Krumvíře a monitoringu tamních populací rostlin a živočichů. Nově by na projektové lokalitě chtěli, například, vyset poloparazitické rostliny za účelem potlačení invazních a expanzních druhů, které nyní mokřad zarůstají. Dalším velkým tématem ENVIROPu bude hodnocení revitalizací vodních stanovišť na území Jihomoravského kraje, analýza znečištění vodních a půdních vzorků ze sledovaných lokalit a návrhy vhodných (přírodě blízkých) opatření k jejich obnově. Nadále bude pracoviště pokračovat ve zpracovávání plánů péče a provádění monitoringů a průzkumů. V dalších letech se bude tým ENVIROPu snažit navázat zahraniční spolupráci, která by v ideálním případě mohla vést k získání celoevropského projektu z programu LIFE, jež představuje zlatý grál pro vedoucí Marii Kotasovou Adámkovou. Držme proto nejmladší pracovní skupině ÚBZ pěsti a přejme jí, ať se jí v budoucnu jen a jen daří, ať do své činnosti zapojí spoustu studentů a ať je o ní slyšet nejen v Jihomoravském kraji!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info