Mobilní aplikace – Botanická fotogalerie

Botanicka fotogalerie pro mobil 169 960x548

Botanická fotogalerie je fotografická databáze cévnatých rostlin a rostlinných společenstev, zaměřující se hlavně na plané a zplanělé druhy České republiky. Za vznikem této databáze stojí botanička Dana Holubová (Michalcová) a její kolegové z Ústavu botaniky a zoologie PřF MUNI. Webový portál Botanická fotogalerie, o kterém se můžete dozvědět více v našem předchozím článku, lze prohlížet ve zjednodušené verzi i na mobilních zařízeních. Tato verze navíc nabízí tři odvozené aplikace, vytvořené pro operační systém Android: botanický atlas, klíč a poznávačky rostlin.

 • Botanický atlas umožňuje jednoduché vyhledávání rostlin podle jejich názvu (českého a vědeckého). Atlas zahrnuje více než 3,2 tisíce taxonů a přes 19 tisíc fotografií. Každý taxon má vlastní přehledný profil, obsahující základní informace (např. systematické zařazení, životní forma, biotop) a minimálně jednu fotografii. Botanický atlas funguje off-line v rámci aplikace Memento Database, která slouží ke správě databází (v případě atlasu umožňuje uživateli např. vytvořit si vlastní knihovnu oblíbených rostlin) a je zdarma dostupná na Google Play. Další informace o botanickém atlasu, jeho instalaci a fungování najdete v manuálu.

Botanicka fotogalerie pro mobil Botanicky atlas 169 960x720

 • Botanický klíč (FlowerID) slouží k rozeznávání lučních a lesních kvetoucích rostlin. Identifikace druhů je snadná a probíhá na základě několika otázek s názornými kresbami (např. jaká je barva květu, okraj a tvar listu zkoumané rostliny). Uživatel může nabízené rostliny i otázky průběžně filtrovat. Aplikace je také zdarma ke stažení na Google Play.

Botanicka fotogalerie pro mobil Botanicky klic 169 893x512

 • Poznávačky rostlin umožňuje efektivní procvičování poznávání druhů. Botanická fotogalerie nabízí zdarma ke stažení 11 různých poznávaček [záložka Stáhnout], např. jarní květy, dřeviny, trávy, ohrožené druhy České republiky, penzum druhů pro účastníky Biologické olympiády nebo studenty MUNI. Jednotlivé poznávačky se skládají ze série virtuálních kartiček, vytvořených v programu Anki, které se v chytrém zařízení zobrazují pomocí aplikace AnkiDroid (lze bezplatně stáhnout na Google Play). Kartičky mají na přední straně fotografie procvičované rostliny, jež zachycují její celkový habitus i různé detaily (např. květ či list), na kterých se nachází důležité determinační znaky. Uživatel si prohlédne fotografie, zkusí si říct český, případně vědecký název rostliny a její čeledi. Poté si zobrazí odpověď na zadní straně kartičky a ověří si správnost svého určení. Přesnost své odpovědi si uživatel sám ohodnotí a tímto způsobem ovlivní, jak často mu bude aplikace danou kartičku-rostlinu zobrazovat. Uživatel si navíc může nastavit vlastní systém procvičování (např. celkový počet kartiček-rostlin, jejichž poznávání bude denně zkoušet). Podrobný návod k instalaci naleznete na stránkách Botanické fotogalerie [Návod].

Botanicka fotogalerie pro mobil Poznavacky 169 916x667

Zdroje

Botanická fotogalerie

Botanicka fotogalerie 167 783x587

Botanická fotogalerie je online fotografická databáze cévnatých rostlin a rostlinných společenstev České republiky, za jejímž vznikem stojí botanička Dana Holubová (Michalcová) a její kolegové z Ústavu botaniky a zoologie PřF MUNI. Databáze obsahuje především plané a zplanělé rostliny, ale běžně pěstované plodiny a vysazované exotické dřeviny jsou zde zařazeny také.

Botanická fotogalerie má tři hlavní funkce, umožňující:

 • vyhledávání druhů rostlin na základě až 28 různých parametrů [záložka Hledat]. Druhy můžete hledat pomocí základní (např. životní forma, barva květu a plodu, doba květu) nebo rozšířené sady parametrů (např. systematické zařazení, typ květu, listu a plodu, informace o nálezové lokalitě). Pokud nejste zdatní v morfologické terminologii, nemusíte zoufat. U všech parametrů najdete jejich vysvětlení, případně schematické nákresy.
 • prohlížení fotografií rostlin [Druhy]. U jednotlivých druhů najdete nejen jejich fotografie a kresby, ale i základní informace, etymologii či jiné zajímavosti. Díky přímému napojení Botanické fotogalerie na jiné ekologické databáze (např. Pladias, Botany.cz, Biolib), můžete navíc rychle získat další rozšiřující informace o prohlížené rostlině.
 • procvičování poznávání rostlin [Poznávačka]. Seznam procvičovaných druhů si můžete individuálně nastavit (např. všechny žlutě kvetoucí horské rostliny) nebo můžete využít připravené tematické okruhy (např. dřeviny, ohrožené druhy ČR, povinné pensum pro studenty MUNI).

Navíc tento webový portál nabízí pestrou sbírku pokusů, pozorování, netradičních receptů či krátké zajímavé články a videa [Zajímavosti], které mohou sloužit učitelům biologie v praktické výuce.

Botanická fotogalerie funguje i ve zjednodušené mobilní verzi. Více informací o tomto tématu naleznete v našem dalším článku.

Zdroje

Honba za petrklíči

Honba za petrklíči 1442x911

Honba za petrklíči (“Looking for cowslips”) je rozsáhlý projekt, který se zabývá studiem heterostylie (různočnělečnosti) petrklíčů v Evropě. Cílem projektu je zjistit, jaký je poměr mezi výskytem dvou typů květů petrklíčů - typem S (krátkočnělečný) a L (dlouhočnělečný).

Do projektu se může zapojit každý. Stačí aby vyrazil do přírody, našel populaci petrklíčů (prvosenka jarní, Primula veris), zaznamenal počet rostlin a jejich typ květu. Poté stačí vyplnit jednoduchý online formulář. Pozorování petrklíčů zabere zhruba půl hodiny. Ideální je vyhodnotit zhruba 100 jedinců, ale pokud jich bude méně, nevadí. Každé pozorování, byť sebemenší, pomůže ve výzkumu evropských petrklíčů. Stručný návod naleznete zde.

Proč se věnovat heterostylii u prvosenky jarní? Petrklíče mají různé typy květů proto, aby zabránily samoopylení (tj. opylení sebe sama). K úspěšnému rozmnožování je tedy nutné přenést pylová zrna z jedné formy květu na druhou. Tato strategie je důležitá pro zachování dostatečné genetické variability a pro výměnu genetického materiálu mezi jedinci, což ovlivňuje jejich životaschopnost a odolnost. Zdravá populace petrklíčů by měla mít přibližně stejný poměr mezi rostlinami s typem květu S a L. Současné hospodaření v krajině ale může vést k narušení této rovnováhy, a tím pádem ke ztrátě biodiverzity. Více informací o projektu najdete na stránkách www.cowslip.science.

Pladias

Pladias 167 1242x897

Seznamte se s Pladiasem – s webovým portálem www.pladias.cz, který by neměl chybět žádnému biologickému nadšenci na liště záložek. Pladias (Plant Diversity Analysis and Synthesis centre) je databáze české flóry a vegetace, spravovaná Ústavem botaniky a zoologie PřF MUNI ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR a katedrou botaniky PřF Jihočeské univerzity. Databáze je zaměřena na plané či zplanělé druhy cévnatých rostlin, ale běžně pěstované plodiny a vysazované exotické dřeviny zde také najdete.

Webový portál je rozdělen na čtyři hlavní sekce: Druhy, Vegetace, Určování a Ke stažení.

 1. Sekce Druhy je nejrozsáhlejší a shrnuje údaje o cévnatých rostlinách České republiky (celkem 3 556 druhů a 198 poddruhů). U každého taxonu najdete jeho fotografie [záložka Obrázky], determinační znaky [Květena ČR] a současný platný název [Nomenklatura]. Můžete si také zobrazit interaktivní mapu rozšíření daného taxonu na území České republiky [Rozšíření] – po kliknutí na vybrané mapovací pole můžete získat podrobné informace o jednotlivých nálezech (např. popis lokality, datum nálezu). Navíc u každého taxonu najdete rozsáhlý přehled jeho biologických, morfologických a ekologických vlastností (např. typ listu, květu a plodu, způsob šíření a výživy, počet chromozomů a velikost genomu, Ellenbergovské indikační hodnoty, typ stanoviště a stupeň ochrany)[Vlastnosti].
 2. Sekce Vegetace obsahuje přehled vegetačních jednotek České republiky, rozdělených do 39 tříd, 168 svazů a 496 asociací. Můžete si zobrazit fotografie, nomenklaturu, diagnostické a konstantní druhy, charakteristiku a rozšíření jednotlivých vegetačních jednotek.
 3. Sekce Určování obsahuje klíč k určování druhů cévnatých rostlin a klíč k určování vegetačních jednotek. Práce s oběma klíči je jednoduchá a přímočará. Např. determinace rostlinných druhů je založena na různých kritériích, jako je místo nálezu, výška rostliny, typu listu, plodu, květu či semen, způsobu šíření a výživy.
 4. Sekce Ke stažení představuje sbírku různorodých elektronických souborů, které si můžete volně stáhnout, např.  seznam cévnatých rostlin květeny České republiky (Danihelka et al. 2012), katalog nepůvodních druhů rostlin České republiky (Pyšek et al. 2012), monografie vegetace České republiky (Chytrý et al. 2007–2013), mapa potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová et al. 1997).

Pladias Ukazka druhu 167 1210x875

Příklady využití databáze Pladias ve středoškolské výuce:

 • určování rostlin např. do herbářů
 • ověřování morfologických znaků rostlin např. při tvorbě morfologických herbářů
 • kontrola aktuálních platných názvů (a taxonomického zařazení) rostlin
 • zjišťování (ne)původnosti a stupně ochrany rostlin v České republice
 • dohledávání všeobecných informací o české květeně (např. celkový počet druhů cévnatých rostlin, přehled strategií šíření rostlin)
 • seznámení žáků s vegetačními jednotkami (např. v rámci volitelných biologických seminářů, při přípravě na biologickou olympiádu)

Další informace najdete na samotném webovém portálu Pladias, na stránkách časopisu Fórum ochrany přírody nebo na YouTube kanálu Ústavu botaniky a zoologie.

Zdroje:

Biologická technika

Biologická technika

V podzimním semestru 2019 byl inovován předmět Biologická technika (Bi1050). Inovovaná část předmětu Biologická technika byla zaměřena na výběr pozorování biologických objektů mikroskopickou technikou, tak aby byla pozorování snadno realizovatelná v podmínkách středních škol. Modelové organismy zastupují základní taxony probírané v učivu středoškolské biologie.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními technikami světelné mikroskopie a možnostmi zpracování biologického materiálu ve formě různých typů mikroskopických preparátů, seznámit studenty se základy realizace a vyhodnocení jednoduchých biologických experimentů, seznámit studenty se základy počítačové analýzy obrazu. Předmět kombinuje praktická cvičení s teoretickým a metodologickým výkladem. Vybrané protokoly poslouží budoucím pedagogům jako základ k přípravě vlastních trvalých preparátů pro pozorování na střední škole.

Návody k předmětu